Articles

Rechercher dans notre site

Index de l'article

Les katas du Kyokushinkai

Katas d'initiation

Ils sont au nombre de 12 : 

 • Taikyoku sono ichi
 • Taikyoku sono ni
 • Taikyoku sono san

 • Taikyoku sono ichi ura
 • Taikyoku sono ni ura
 • Taikyoku sono san ura

 • Taikyoku Sokugi sono ichi
 • Taikyoku Sokugi sono ni
 • Taikyoku Sokugi sono san

 • Taikyoku Sokugi sono ichi ura
 • Taikyoku Sokugi sono ni ura
 • Taikyoku Sokugi sono san ura

Les Katas de base

Ils sont au nombre de 10 :

 • Pinan sono ichi
 • Pinan sono ni
 • Pinan sono san
 • Pinan sono yon
 • Pinan sono go

 • Pinan sono ichi ura
 • Pinan sono ni ura
 • Pinan sono san ura
 • Pinan sono yon ura
 • Pinan sono go ura 

Katas Kyokushinkai supérieurs

Ils sont au nombre de 5 :

 • Tsuki no Kata
 • Gekisai Dai
 • Gekisai Sho
 • Saiha
 • Yantsu 

Katas Kyokushinkai respiratoires

 •  Sanchin
 • Tensho

Katas Kyokushinkai avancés

Ils sont au nombre de 5 :

 • Seiienchin
 • Garyu
 • Seipai
 • Kanku
 • Sushiho